Trimite unui prieten

Serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate

Exportă PDF - Serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate Tipăreşte pagina - Serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate Trimite unui prieten - Serviciul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate

Obiective specifice

Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate este reglementat prin Legea nr. 241/2006 care abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale şi asigură alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii deservite.

 

Infrastuctura de apă potabilă şi apă uzată din comuna DIMITRIE CANTEMIR

Definirea în cadrul strategiei locale a comunei DIMITRIE CANTEMIR privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, a obiectivelor specifice domeniului infrastucturii de apă potabilă şi apă uzată, presupune o dublă raportare atât la obiectivele stabilite la nivel naţional, cât şi la situaţia existentă.
În satul Guşiţei există reţea de alimentare cu apă cu o lungime de 1683 m în stare de funcţionare.
În satul Hudurugi există reţea de alimentare cu apă cu o lungime de 3189 m în stare de funcţionare şi se lucrează la extinderea reţelei.
În satele Urlaţi, Grumezoaia şi Plotoneşti alimentarea cu apă se face din fântâni, calitatea apei fiind bună, iar pânza freatică se află la 25 m adâncime.
În prezent în comună nu există reţea de canalizare a apelor menajere şi nici staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale.
Printre proiectele prioritare ale comunei Dimitrie Cantemir în perioada 2007 - 2013 se află proiectul integrat privind realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în satele Grumezoaia, Urlaţi şi Plotoneşti şi a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale în întraga comună, fiind realizate studiile de pre-fezabilitate şi fezabilitate al acestu proiect.

 

Serviciul de salubrizare a localităţilor
Obiective specifice
Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi stabileşte obiectivele specifice organizării şi funcţionării serviciului de salubrizare a localităţilor prin referire la Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor - PNGD, documente care au fost aprobate prin HG nr. 1470/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor precum şi Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor, prevăd următoarele obiective strategice:
a) dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric;
b) conştientizarea factorilor implicaţi;
c) intensificarea preocupărilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri gene-ate;
d) exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
e) dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau înainte de depozitare;
f) dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu normele europene şi naţionale;
g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finală a deşeurilor conforme cu cerinţele europene şi naţionale.

 

Situaţia existentă în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor în comuna DIMITRIE CANTEMIR

Pe raza comunei DIMITRIE CANTEMIR există platforme pentru depozitarea deşeurilor, însă acestea nu corespund normelor impuse de UE.
Se află în curs de implementare proiectul "Sistem de colectare selectivă a deşeurilor în comuna Dimitrie Cantemir, din judeţul Vaslui - Staţie de sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi mahajer, platforme betonate" - PHARE 2005. Acest proiect a fost început la 1 martie 2008, fiind realizate studiile SPF, SF şi PT.

 

<