Trimite unui prieten

Serviciul de iluminat public

Exportă PDF - Serviciul de iluminat public Tipăreşte pagina - Serviciul de iluminat public Trimite unui prieten - Serviciul de iluminat public

Obiective specifice
Serviciul de iluminat public intră în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru care autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să elaboreze strategii locale conforme necesităţilor identificate la nivelul comunităţilor reprezentate. Cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestio-narea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public în comune, este stabilit prin Legea nr. 230/2006 care reglementează obţinerea unui serviciu de iluminat public unitar, modern şi eficient în conformitate cu directivele Uniunii Europene.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 230/2006, la elaborarea strategiilor locale privind serviciile comunitare de utilitate publică, în special serviciul de iluminat public, autorităţile administraţiei publice locale în general şi Consiliul Local DIMITRIE CANTEMIR, în special trebuie să urmărească cu prioritate următoarele obiective:

 • asigurarea accesului nediscriminatoriu şi al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public;
 • orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari prin promovarea metodelor moderne de management şi mecanismelor specifice economiei de piaţă cu atragerea capitalului privat în investiţii reprezentând modernizări şi extinderi ale sistemului de iluminat public;
 • promovarea formelor de gestiune delegată;
 • promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi formării profesionale continue a personalului din domeniu prin instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor;
 • asigurarea la nivelul localităţilor a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesitaţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute în normele în vigoare, compatibil cu directivele UE;
 • asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental - festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;
 •  promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime prin reducerea consumurilor specifice ca urmare a utilizării unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate care să asigure un iluminat public de calitate şi performant.

 

Sistemul de iluminat public existent în comuna DIMITRIE CANTEMIR

Comuna beneficiază de reţea de iluminat public în toate satele componente având o lungime de 35579 m.
În vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al populaţiei din comuna DIMITRIE CANTEMIR la un serviciu de iluminat public care să respecte standardele de calitate stabilite la nivel naţional, în perioada 2007 - 2013, Consiliul Local DIMITRIE CANTEMIR şi-a propus ca obiectiv lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună pentru reducerea consumului de energie prin folosirea de corpuri de iluminat ecologice şi economice.
În acest sens în cadrul Consiliului Local DIMITRIE CANTEMIR:

 • se vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat existente şi a programelor de înfiinţare a noii reţele de iluminat public. Totodată se vor coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico - economice studiile de fezabilitate în care se vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor precum şi soluţia optimă din punct de vedere tehnico - economic;
 • se vor aproba indicatorii de performanţă în baza unui studiu de specialitate, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul - cadru al serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini - cadru, care au caracter minimal şi trebuie să cuprindă:
 • nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
 • indicatorii de performanţă; 
 • condiţii tehnice;
 • infrastructura aferentă;
 • raporturile operator - utilizator.
<